رای به سایت :
100
محبوب
سازمان بسیج کارگری
سه شنبه 21 آذر 1396 -

 اولین نشست مسئولین صالحین سازمان و حوزه های تابعه
اولین نشست مسئولین صالحین سازمان و حوزه های تابعه
    تاریخ› چهارشنبه 01 آذر 1396 - 13:30

اولین نشست مسئولین صالحین سازمان و حوزه های تابعه در حسینیه سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ برگزار گردید.